POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności (dalej zwana „Polityka”) została opracowana przez Fundację Sztuka i Pasja z siedzibą w Warszawie, ul. Różana 53, 02-569 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000688056, posiadającą numer NIP 521 37 94 156, REGON 368297785 (dalej zwaną „Administratorem” lub „Fundacją” ) będącą administratorem danych osobowych. w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”). Polityka jest adresowana do wszystkich użytkowników strony internetowej www.sztukaipasja.pl (dalej: „Strona WWW”) partnerów, usługodawców i ich osób kontaktowych, darczyńców, sponsorów, pracowników i współpracowników oraz kandydatów na pracowników i współpracowników, wolontariuszy (dalej zwanych „Użytkownikami”).

Celem niniejszej Polityki jest dostarczenie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora.

 

Cel i zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:

 • wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego danych to dotyczy, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • pozyskiwania darowizn i innych środków na rzecz Fundacji oraz obsługi procesu dokonywania przez Użytkowników darowizn i przekazania środków na rzecz Fundacji za pośrednictwem Strony WWW – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub ochrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • prowadzenia rekrutacji współpracowników/wolontariuszy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promowaniu i informowaniu o działalności Fundacji, jej celach statutowych i prowadzonych akcjach charytatywnych lub kampaniach społecznych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Za zgodą Użytkownika są przetwarzane dane osobowe w celu:

 1. skontaktowania się z Użytkownikiem we wskazanej przez niego sprawie – w przypadku wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego,
 2. dodania danych Użytkownika, jego CV i wizerunku do bazy rekrutacyjnej Fundacji, w tym bazy wolontariuszy – w przypadku wypełnienia i wysłania formularza rekrutacyjnego,
 3. w celu przekazania przez Użytkownika środków na rzecz Fundacji,
 4. w celu przekazywania mu materiałów promujących i informacyjnych o działalności Fundacji, jej celach statutowych i prowadzonych akcjach charytatywnych lub kampaniach społecznych.

Dane osobowe są przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza rekrutacyjnego umieszczonych na  Stronie WWW) lub przy dokonywaniu przez Użytkownika płatności na rzecz Fundacji.

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione jedynie, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub za uprzednią zgoda wyrażoną przez Użytkownika, którego dane dotyczą. Dane Użytkownika mogą być także przekazane operatorom domen internetowych, podmiotom/osobom współpracującym z Administratorem w obszarze IT, firmie prowadzącej obsługę księgową Fundacji, firmom kurierskim i operatorom pocztowym oraz podmiotom/serwisom współpracującym z Fundacją, w szczególności w zakresie obsługi płatności dokonywanych przez Użytkowników jako podmiotom przetwarzającym.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Użytkownik ma w każdym czasie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

W celu cofnięcia zgody należy wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail fundacja@sztukaipasja.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Fundacja Sztuka i Pasja ul. Różana 53, 02-569 Warszawa.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.

 

Postanowienia końcowe

Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.sztukaipasja.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Fundacja nie gwarantuje kompletności i aktualności  informacji prezentowanych na Stronie WWW. Informacje o realizowanych projektach, zamieszczone na Stronie są periodycznie aktualizowane. Fundacja nie odpowiada za brak dostępności Strony WWW.

Korzystanie z treści umieszczonych na Stronie WWW nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych zawartych na Stronie WWW.

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką Prywatności lub Polityką Cookie prosimy kierować na adres e-mail fundacja@sztukaipasja.pl.

POLITYKA COOKIES

 1. Niniejsza Polityka Cookies jest skierowana do Użytkowników korzystających ze strony internetowej sztukaipasja.pl.
 2. Fundacja, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony WWW, utrzymania i monitorowania stanu bieżącej sesji Użytkownika, a także analiz, statystyk i audytu wyświetleń strony internetowej, korzysta z plików Cookies oraz systemu Google Analytics, tj. system analityki internetowej pozwalający na analizę ruchu na Stronie WWW.
 3. Pliki Cookie są to niewielkie fragmenty tekstu wysyłane przez serwer WWW do przeglądarki i odsyłane z powrotem przy kolejnym wejściu na witrynę przez Użytkownika. Pliki Cookies pozwalają na zapamiętywanie preferencji Użytkownika.
 4. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies: sesyjne, które są trwale usuwane w momencie zakończenia sesji przeglądarki przez Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki Użytkownika, aż do ich trwałego usunięcia.
 5. Podczas korzystania ze Strony WWW mogą być zbierane następujące dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony WWW. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. Użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu, za pomocą którego uzyskuje dostęp do Strony WWW, wyraża zgodę w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu przez Usługodawcę do Plików Cookies oraz innych plików o podobnym charakterze na tym urządzeniu, na warunkach określonych w niniejszej Polityce Cookies.
 7. Użytkownik został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, iż udzieloną zgodę może w każdym czasie cofnąć lub może jej nie udzielić poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki, z której korzysta przy przeglądaniu Strony WWW, tj. wyłączenie zapisywania plików Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie przez Użytkownika obsługi plików Cookies może znacząco wpłynąć na funkcjonalność Strony WWW, uniemożliwiając korzystanie z niej w całości lub w części.
 8. Korzystanie z niniejszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików Cookies przez Użytkownika oznacza, iż będą one umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies nie przechowują ani nie zapamiętują danych osobowych Użytkownika, a na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.